Krajowe Centrum Akredytacji | Związek ZDZ Oddział w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 / 117
biuro@kca.edu.pl

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA

Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową realizację wieloetapowych PROCESÓW WALIDACJI (egzaminowania) oraz PROCESÓW CERTYFIKACJI (nadawania) kwalifikacji rynkowych i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata (również w ramach kwalifikacji wolnorynkowych z ZSK).

Zgodny z wytycznymi UE !

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje wystandaryzowany przebieg procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) – jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku pracy!

W pełni dostosowany do założeń wdrożonej w Polsce Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz wytycznych UE.
Jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Opis Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCAAkt powołania KCAZgodność Systemu KCA z „Wytycznymi MFiPR dot. EFS na 2021-2027”

Zobacz naszą ofertę w BUR !!

System Zarządzania PN EN ISO 9001:2015

Krajowe Centrum Akredytacji posiada certyfikowany system zarządzania jakością
zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015

TÜV Rheinland – Zertifikatsnr. 0198 100 2342158
Podstawowy cel działalności KCA …

Walidacja i Certyfikacja kwalifikacji rynkowych

Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów WALIDACJI mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się – zakończonych CERTYFIKACJĄ, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji.

Chcesz wiedzieć jak wygląda przebieg Procesu Nadawania Kwalifikacji?

… dokumenty, czynności, wymagania, prawa oraz obowiązki uczestników w Systemie KCA.

Zapoznaj się z obowiązującymi procedurami … stawiamy na jawność informacji i dbamy o komfort!

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne podmiotowo i etapowe realizowanie Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji. System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje).

 Procesy walidacji, zgodnie z wdrożoną normą, realizowane są etapowo w formule egzaminów teoretycznych i praktycznych.  Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA. 

Etapy Procesu Nadawania Kwalifikacji w Systemie KCA

Kilka faktów, o których warto pamiętać …

Jesteśmy ogólnopolską organizacją (zrzeszającą 19 podmiotów prawnych), która powstała dzięki partnerstwu największej organizacji pracodawców – Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) oraz największej organizacji edukacyjnej – Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego (Związek ZDZ). Dzięki sieci akredytowanych jednostek terenowych (RCWEiC) jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów w całym kraju!

… a w naszym Systemie Certyfikacji Kwalifikacji:

Standaryzacja procesów oraz ewaluacja procedur Systemu KCA możliwa jest dzięki Wewnętrznemu Systemowi Zapewnienia Jakości, który zakłada stałą kontrolę jakości i zgodności z wdrożonymi normami na wszystkich etapach organizacji i realizacji PROCESU NADAWANIA KWALIFIKACJI.
   

Wieloetapowość procesów oraz gwarantowana rozdzielność osobowa oraz podmiotowa procesów walidacji i certyfikacji, możliwa jest dzięki wykorzystaniu w procesach egzaminowania zewnętrznych INSTYTUCJI WALIDUJĄCYCH – uznanych na rynku i cieszących się uznaniem społecznym Zakładów Doskonalenia Zawodowgo.

Procedury Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA obligują Instytucję Certyfikującą (KCA) do wieloetapowej weryfikacji poprawności realizowanych procesów walidacji (realizowanych etapowo w formule egzaminów teoretycznych oraz praktycznych).
   

Rzetelność oraz dbałość o najwyższą jakość realizowanych procesów walidacji kwalifikacji daje gwarancję, że wydawany na koniec procesu certyfikacji Certyfikat KCA (wraz z Suplementem) – jest formalnym dokumentem poświadczającym realny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych certyfikowanej osoby.

Co nas wyróżnia na tle konkurencji ?

… na rynku funkcjonuje wiele podmiotów realizujących podobne usługi, jednak daleko im do lidera !

Ogólnopolski zasięg

Najbardziej rozbudowana struktura regionalna – gwarantująca dotarcie do klientów z poszczególnych powiatów w kraju – organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie kraju zajmują się akredytowane przez KCA jednostki terenowe – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji (RCWEiC), które dzięki lokalnej strukturze docierają z ofertą do wszystkich klientów w Polsce.

Uznanie pracodawców

Jako jedyni na rynku możemy legitymować się rekomendacjami największych organizacji zrzeszających pracodawców w Polsce, w tym m.in. : Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan
oraz setkami rekomendacji od indywidualnych przedsiębiorców branżowych.

Profesjonalny system

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA to profesjonalnie opisany i wystandaryzowany system walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji rynkowych nadawanych na zasadzie swobody gospodarczej oraz kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Doświadczenie i wiedza

Nasza Instytucja wywodzi się z połaczenia najlepszych doświadczeń organizacji zrzeszającej polskich przedsiębiorców – Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) i organizacji edukacyjnej – Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, których porozumienie z 2015 roku stanowi fundament Krajowego Centrum Akredytacji. 

Podstawą funkcjonowania Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA jest rozdzielne podmiotowo oraz  etapowe realizowanie Procesów Walidacji i Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji rynkowych.

Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie Kraju zajmują się regionalne przedstawicielstwa posiadające akredytacje Krajowego Centrum Akredytacji (Instytucji Certyfikującej) – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

System gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób
kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje.

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) powierzyliśmy naszym zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego, które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności.

Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA.

Proklamacja

… czyli co u podstaw Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA?
Etapowość

Podstawowym założeniem Systemu KCA jest to, że Walidacja poprzedza Certyfikowanie.

Trafność

Walidacja w Systemie KCA jest prowadzona w sposób trafny. Oznacza to, że weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji (Standard Kwalifikacji).

Przejrzystość

Walidacja realizowana przez Instytucje Walidujące w ramach Systemu KCA obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się kandydatów oraz ich weryfikację
w odniesieniu do wymagań określonych dla danej kwalifikacji.

Rzetelność

Zgodnie z normami Systemu KCA walidacja jest przeprowadzana rzetelnie. Wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających Walidację zgodnie
z Systemem KCA (Standard Walidacji).

Rozdzielność osobowa

Kluczowym założeniem Systemu KCA jest dbałość o osobowe rozdzielenie ról osób kształcących danego uczestnika od osób weryfikujących jego wiedzę i umiejętności – weryfikujemy to każdorazowo!

Jakość

System KCA opiera się na jasno sformułowanych i spisanych procedurach, normach oraz standardach, które gwarantują najwyższą jakość realizowanych zadań. Wysoki standard usług zapewnia Wewnętrzny System Zapewnienia Jakośći.

Rozdzielność podmiotowa

Instytucja Certyfikująca realizuje procesy walidacji poprzez zewnętrzne Instytucje Walidujące, natomiast procesy certyfikacji poprzez akredytowane jednostki terenowe – Regionalne Centra Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji.

Precyzja

Instytucja Certyfikująca posiada opisane i wdrożone standardy oraz procedury definiujące jej działalność, w tym procedury odwoławcze dla uczestników procesów walidacji i certyfikacji.

Doświadczenie

W swojej działalności bazujemy na ogromnym doświadczeniu naszych uznanych rynkowo partnerów – liderów branży edukacyjnej, którzy stanowią czołówkę instytucji prowadzących kształcenie zawodowe w kraju (Zakłady Doskonalenia Zawodowego).

Profesjonalna kadra

Do organizacji procesów nadawania kwalifikacji zatrudniamy najlepszych specjalistów! Nasi pracownicy to kadra o ogromnej  wiedzy i wieloletnim doświadczeniu rynkowym. Podobnie nasi egzaminatorzy to ludzie o najwyższych kompetencjach.

Jako jedyni na rynku legitymujemy się  rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów !

System Certyfikacji Kwalifikacji prowadzony przez Krajowe Centrum Akredytacji otrzymał pozytywne rekomendacje od największych w Polsce organizacji zrzeszających pracodawców różnych branż i sektorów w Polsce:

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

KIG to największa, niezależna, samorządowa organizacja biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych (67 Izb branżowych, 63 Izby regionalne, 21 Izb bilateralnych, 7 pozostałych organizacji).

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy RP to najstarsza
i największa organizacja pracodawców w Polsce – reprezentuje 19 000 firm, które łącznie zatrudniają przeszło 5 mln osób. W większości są to firmy prywatne – 85%.
 

Konfederacja LEWIATAN

Najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4100 firm, w tym pracodawców bezpośrednich oraz związki branżowe i regionalne.

Zgodność Certyfikacji w Systemie KCA
z wytycznymi określonymi przez
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

(MFiPR/2021–2027/8(1))
obowiązującymi od 27.10.2022

„Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2021-2027”

Załącznik 2 (obowiązujący od 27.10.2022 r.)
„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+”

określa zgodność i rozpoznawalność certyfikatów KCA jako dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji oraz kwalifikacji rynkowych.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista sprawdzająca na lata 2021-2027Źródło
Zgodność Certyfikacji w Systemie KCA
z wytycznymi określonymi przez
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

(MFiPR/2014-2020/4)
obowiązującymi od 18.08.2020

„Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”


Załącznik 8 (obowiązujący od 18.08.2020 r.)
„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego”

określa zgodność i rozpoznawalność certyfikatów KCA jako dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji rynkowych.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista sprawdzająca na lata 2014-2020Źródło
Prestiżowy dokument dla profesjonalistów …

Ponad 24 tys. Certyfikatów KCA !

Na rynku funkcjonujemy od 2016 roku, zaufało nam tysiące klientów, zarówno pracodawców jak i indywidualnych zleceniodawców. Do tej pory przeprowadziliśmy tysiące procesów walidacji i certyfikacji oraz wystawiliśmy Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje i kompetencje w Systemie KCA dla ponad 24 000 profesjonalistów!

Jednolity wzór

Znany na rynku od 2016 roku Certyfikat KCA jest jednorodny dla wszystkich jednostek terenowych funkcjonujących w Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA.

Suplement z listą efektów uczenia się

Do każdego Certyfikatu KCA dołączamy Suplement – czyli listę efektów uczenia się zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji.

Hologram zabezpieczający

Druk Certyfikatu KCA posiada wiele zabezpieczeń, jednym z nich jest unikatowy hologram zabezpieczający. Druk ścisłego zarachowania jest podwójnie ewidencjonowany.

Różne wersje językowe

Uczestnikom Procesu Nadawania Kwalifikacji w Systemie KCA wydajemy certyfikaty w polskiej wersji językowej (wersje językowe: ENG, FR, DE, UA na życzenie zleceniodawcy).

Certyfikacja kwalifikacji w latach 2016-2023

W Regionalnych Centrach Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji na terenie całego kraju zorganizowaliśmy klikanaście tysięcy spersonalizowanych procesów walidacji dla naszych Klientów
– w większości zakończonych certyfikacją, czyli wystawieniem 24 035 Certyfikatów KCA:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Doświadczenie, jakość, rzetelność

to tylko niektóre cechy, dzięki którym zaufało nam tysiące klientów!

W latach 2016-2023 dla naszych Klientów zrealizowaliśmy ponad 24 175 procesów walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych w 100+ obszarach zawodowych:

100 +

Obszarów zawodowych

24 100 +

Osób w procesach walidacji

24 000 +

Wydanych Certyfikatów KCA

Obszary zawodowe …

… czyli kwalifikacje zawodowe, rynkowe, cząstkowe, modułowe, mikrokwalifikacje oraz kompetencje zawodowe w Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA

Zrealizowaliśmy procesy walidacji dla ponad 24 tys. osób (metodą egzaminów zewnętrznych) na potrzeby Klientów indywidualnych, Instytucji samorządowych, Przedsiębiorców, Fundacji, Instytucji edukacyjnych oraz pozostałych podmiotów gospodarczych. Nasi Klienci zlecali nam procesy na potrzeby realizacji kursów własnych, projektów finansowanych z Funduszy UE – potwierdzenia kwalifikacji nabytych drogą formalną, nieformalną oraz pozaformalną.

Jeżeli danej kwalifikacji lub zestawu kompetencji nie ma w naszej bazie kwalifikacji – podejmiemy się ich profesjonalnego przygotowania, zgodnie z obowiązującymi normami!
Tysiące zadowolonych odbiorców

Zaufały nam dziesiątki pracodawców z kraju i z zagranicy, urzędów i jednostek administracji państwowej oraz indywidualnych odbiorców.

Dotychczas zaprojektowaliśmy
i zrealizowaliśmy tysiące procesów walidacji (weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) oraz wystawiliśmy ponad
19 tys. Certyfikatów KCA dla uczestników, którzy zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym.

Profesjonalna kadra egzaminacyjna

Charakterystyczną cechą naszego systemu jest postawienie na profesjonalistów i praktyków.

W procesach organizacji walidacji zatrudniona jest kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje, a do projektowania narzędzi walidacyjnych zatrudniamy profesjonalnych wykładowców i egzaminatorów posiadających udokumentowane uprawnienia i doświadczenie.

Do procesów walidacji zapraszamy także przedsiębiorców. 

Zawsze aktualna merytoryka

Naszą ofertę cechuje pełne dopasowanie do potrzeb odbiorców. Opracowywane opisy kwalifikacji są zawsze merytorycznie aktualne i na bieżąco weryfikowane
z zapotrzebowaniem pracodawców.

Wyodrębnione efekty uczenia się zawsze
w pełni odzwierciedlają zapotrzebowanie danego pracodawcy – weryfikowane wiedza i umiejętności uczestników są zawsze adekwatne do oczekiwań pracodawcy.

Szeroki zasięg oferty KCA !

Ogólnopolski zasięg naszej oferty dostępny jest dzięki akredytowanym jednostkom terenowym – RCWEiC

RCWEiC czyli Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji to nasze terenowe przedstawicielstwa, które zajmują się bezpośrednią obsługą Klientów, organizacją procesów walidacji (zlecanych następnie do realizacji przez zewnętrzne Instytucje Walidujące), weryfikacją wyników egzaminów oraz zgodnością ze Standardami KCA przeprowadzanych procesów walidacji, a następnie nadawaniem kwalifikacji – czyli wystawianiem Certyfikatów KCA potwierdzających kwalifikacje.

Akredytowane jednostki KCA na terenie Polski

Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC) to akredytowane jednostki terenowe – regionalne przedstawicielstwa, działające w imieniu KCA, organizujące procesy nadawania kwalifikacji, monitorujące poprawność i weryfikujące wyniki procesów walidacji realizowanych przez Instytucje Walidujące.
RCWEiC funkcjonują w ramach uzyskanych akredytacji definiujących obszar ich działalności i zakres zadań.
RCWEiC są odpowiedzialne za samodzielną organizację procesów walidacji oraz realizację procesów certyfikacji kwalifikacji – nadawania kwalifikacji w ramach Systemu KCA.

RCWEiC w Gorzowie Wlkp.
(KCA-01)

ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.

Akt powołania

Anna Packo
(Menedżer)
kom.: (+48) 510 134 411
e-mail: gorzow@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Bydgoszczy
(KCA-02)

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

Akt powołania

Alicja Betlejewska-Boruta
(Menedżer)
tel.: (+48) 52 345 36 75
kom.: (+48) 523 453 675
e-mail: bydgoszcz@kca.edu.pl

Akredytacja KCA

RCWEiC w Warszawie
(KCA-03)

ul. Podwale 13
00-252 Warszawa

Akt powołania

Anna Szaniawska
(Menedżer)
tel.: (+48) 22 610 42 00
kom.: (+48) 728 449 548
e-mail: warszawa@kca.edu.pl
   

Akredytacja KCA

RCWEiC w Katowicach
(KCA-04)

ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice

Akt powołania

Joanna Kulpa
(Menedżer)
kom.: (+48) 609 055 152
e-mail: katowice@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Zielonej Górze
(KCA-06)

ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra

Akt powołania

Jarosław Iwasiewicz
(Menedżer)
tel.: (+48) 68 415 21 18
e-mail: z.gora@kca.edu.pl
 

Akredytacja KCA

RCWEiC w Rzeszowie
(KCA-11)

Al. Józefa Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów

Akt powołania

Małgorzata Wróblewska-Tylus
(Menedżer)
tel.: (+48) 503 111 830
e-mail: rzeszow@kca.edu.pl
      

Akredytacja KCA

RCWEiC w Szczecinie
(KCA-08)

Pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin

Akt powołania

Alina Deka
(Menedżer)
tel.: (+48) 91 453 12 01 w.361
e-mail: szczecin@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Słupsku
(KCA-09)

ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk

Akt powołania

Joanna Bujwid
(Menedżer)
tel.: (+48) 59 845 27 27
e-mail: slupsk@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Kielcach
(KCA-10)

ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

Akt powołania

Katarzyna Kaczmarek-Wolska
(Menedżer)
tel.: (+48) 41 366 47 91
e-mail: kielce@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Poznaniu
(KCA-12)

ul. Metalowa 4
60-118 Poznań

Akt powołania

Anna Turecka
(Menedżer)
kom.: (+48) 507 081 240
e-mail: poznan@kca.edu.pl
 

Akredytacja KCA

RCWEiC w Toruniu
(KCA-13)

ul. Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń

Akt powołania

Tomasz Janicki
(Menedżer)
tel.: (+48) 56 659 85 25
e-mail: torun@kca.edu.pl
 

Akredytacja KCA

RCWEiC w Białymstoku
(KCA-15)

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

Akt powołania

Barbara Wilczyńska
(Menedżer)
tel.: (+48) 85 742 36 51
e-mail: bialystok@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC w Olsztynie
(KCA-17)

ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

Akt powołania

Milena Jaroszuk
(Menedżer)
tel.: (+48) 89 527 77 69
e-mail: olsztyn@kca.edu.pl
 

Akredytacja KCA

RCWEiC w Łodzi
(KCA-18)

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5
98-220 Zduńska Wola

Akt powołania

Kamila Snowarska
(Menedżer)
tel.: (+48) 43 823 63 51
e-mail: lodz@kca.edu.pl
  

Akredytacja KCA

RCWEiC we Wrocławiu
(KCA-14)

ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Akt powołania

Beata Ziółkowska
(Menedżer)
tel.: (+48) 71 372 32 14
e-mail: wroclaw@kca.edu.pl
      

Akredytacja KCA
Dodatkowo certyfikujemy kwalifikacje w ramach ZSK !

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) …

… to projekt mający na celu zebranie i uporządkowanie w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) jak największej ilości nieuregulowanych kwalifikacji rynkowych w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Za prowadzenie i rozwój ZSK odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), który na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje szereg pozakonkursowowych projektów związanych z wdrożeniem i rozwojem tego systemu.

ZSK określa wspólne dla wszystkich uczestników tego systemu zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co ma stanowić gwarancję wysokiej jakości wydawanych certyfikatów zawodowych oraz ich porównywalność z innymi europejskimi odpowiednikami.

KCA jako Instytucja Certyfikująca w ZSK

KCA (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) figuruje w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) jako zweryfikowany pozytywnie podmiot – Instytucja Certyfikująca – w rozumieniu Ustawy o ZSK

Zweryfikowany podmiot IC w ZSK – Id. 25706

KCA – kwalifikacje wolnorynkowe w ZSK

Związek ZDZ Oddział w Warszawie (Krajowe Centrum Akredytacji) od początku wdrożenia projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspiera jego powstawanie oraz rozwój poprzez czynny udział między innymi w pracach Rady Interesariuszy ZSK oraz współpracę merytoryczną z ekspartami z IBE w ramach opisywanych na rzecz ZSK kwalifikacji wolnorynkowych.

Informacje dotyczące procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji wolnorynkowych realizowanych w ramach rejestru ZSK

repozytorium wiedzy dla indywidualnych oraz grupowych uczestników procesów walidacji oraz certyfikacji realizowanych przez Krajowe Centrum Akredytacji dla kwalifikacji wolnorynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Opis kwalifikacji

Informacja dla uczestnika procesu walidacji kwalifikacji wolnorynkowej Funkcjonującej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji – „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – Sprzedawca”

Informacja o kwalifikacjiRegulamin uczestnictwa

Rejestracja

Procedura rejestracji do procesu walidacji kwalifikacji wolnorynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – Sprzedawca”

Opis procesu rejestracjiFormularz rejestracyjny

Procedura reklamacji

Procedura reklamacji dla procesu walidacji kwalifikacji wolnorynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – Sprzedawca”

Procedura reklamacji Formularz reklamacji

Kalendarium ZSK

Nadchodzące terminy zatwierdzonych procesów walidacji kwalifikacji wolnorynkowych realizowanych przez Krajowe Centrum Akredytacji w ramach posiadanych uprawnień Instytucji Certyfikujacej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

Procedury bezpieczeństwa – SARS-CoV-2

Procedury
bezpieczeństwa
w dobie pandemii wirusa COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz naszych Pracowników opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa realizacji procesów walidacji, zarówno w naszych jednostkach terenowych (RCWEiC), jak i w partnerskich Instytucjach Walidujących (ZDZ)

Zarządzenie wprowadzająceZasady organizacyjne