Związek ZDZ Oddział w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 / 117
+48 79 0 79 79 12
biuro@kca.edu.pl

System
Certyfikacji
Kwalifikacji KCA


Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji (egzaminowania) oraz procesów certyfikacji (nadawania) kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata.

Projekt powstał w 2015 r. przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) na podstawie regulacji i dyrektyw UE i zakłada współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami.

W 2017 r. na drodze kompleksowej reorganizacji został w pełni dostosowany do założeń wdrożonego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE - jest zgodny z wytycznymi EFS.


Krajowe Centrum Akradytacji jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) gwarantuje w procesach nadawania kwalifikacji m.in. rozdzielność osobową i podmiotową procesów kształcenia i walidacji, ich etapowość oraz rzetelność podejmowanych działań na wszystkich etapach procesu.

  

Procedury bezpieczeństwa – SARS-CoV-2

Procedury bezpieczeństwa
w dobie pandemii wirusa COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz naszych Pracowników opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa realizacji procesów walidacji, zarówno w naszych jednostkach terenowych (RCWEiC), jak i w partnerskich Instytucjach Walidujących (ZDZ)

Zarządzenie wprowadzające (pdf)Zasady organizacyjne (pdf)

Ogólnopolski zasięg oferty

Docieramy z naszą ofertą do wszystkich zakątków Polski – nie tylko dzięki elektronicznym formom kontaktu – posiadamy rozbudowaną sieć terenową naszych Regionalnych Centrów Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji, które
w oparciu o własne struktury terenowe (współpracujące ośrodki 

i placówki Instytucji Walidującej) ułatwiają naszym klientom bezpośredni kontakt.

Tysiące zadowolonych odbiorców

Zaufało nam dziesiątki pracodawców z kraju
i z zagranicy, urzędów
i jednostek administracji państwowej oraz indywidualnych odbiorców.

Dotychczas zaprojektowaliśmy
i zrealizowaliśmy kilka tysięcy procesów walidacji (weryfikacji wiedzy, umiejętności zawodowych 
i kompetencji  społecznych) 
i wystawiliśmy tysiące Certyfikatów dla uczestników, którzy zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym.

Profesjonalna kadra egzaminacyjna

Charakterystyczną cechą naszego systemu jest postawienie na profesjonalistów
i praktyków.

W procesach organizacji walidacji zatrudniona jest kadra posiadająca właściwe doświadczenie, a do projektowania narzędzi walidacyjnych zatrudniamy profesjonalnych wykładowców
i egzaminatorów posiadających udokumentowane uprawnienia
i doświadczenie.

Do procesów walidacji zapraszamy także przedsiębiorców.

Zawsze aktualna merytoryka

Naszą ofertę cechuje pełne dopasowanie do potrzeb odbiorców. Opracowywane opisy kwalifikacji są zawsze merytorycznie aktualne
i na bieżąco weryfikowane z zapotrzebowaniem pracodawców.

Wyodrębnione efekty kształcenia zawsze
w pełni odzwierciedlają zapotrzebowanie danego pracodawcy
– weryfikowane wiedza
i umiejętności uczestników  są zawsze adekwatne do oczekiwań pracodawcy

System Certyfikacji Kwalifikacji
Krajowego Centrum Akredytacji

Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów WALIDACJI mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się – zakończonych CERTYFIKACJĄ, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji.

Zapoznaj się z Opisem Systemu Certyfikacji Kwalifikacji Krajowego Centrum Akredytacji

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne podmiotowo i etapowe realizowanie Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji.

Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie Kraju zajmują się regionalne przedstawicielstwa posiadające akredytacje Krajowego Centrum Akredytacji (Instytucji Certyfikującej) – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania
i Certyfikacji (RCWEiC).

System gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób
kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje.

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) powierzyliśmy naszym zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego. które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności.


Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba
o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA.


Jako jedyni na rynku legitymujemy się pozytywnymi rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów !

System Certyfikacji Kwalifikacji prowadzony przez Krajowe Centrum Akredytacji otrzymał pozytywne rekomendacje od największych w Polsce organizacji zrzeszających pracodawców różnych branż i sektorów w Polsce:

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

KIG to największa, niezależna, samorządowa organizacja biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko
160 organizacji biznesowych
(67 Izb branżowych, 63 Izb regionalnych, 21 Izb bilateralnych, 7 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, federacje, związki pracodawców, fundacje).

Zobacz dokument (pdf)

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy RP to najstarsza
i największa organizacja pracodawców w Polsce
– reprezentuje 19 000 firm, które łącznie zatrudniają przeszło
5 mln osób. W większości są to firmy prywatne – 85%.

Zobacz dokument (pdf)

Konfederacja LEWIATAN

Najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób, w tym pracodawców bezpośrednich oraz związki branżowe i regionalne.

Zobacz dokument (pdf)

Zgodność Certyfikacji w Systemie KCA
z wytycznymi określonymi przez
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

(MFiPR/2014-2020/4)
obowiązujących od 18.08.2020

„Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”

Załącznik 8 (obowiązujący od 18.08.2020 r.):

„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego”

określa zgodność i rozpoznawalność certyfikatów KCA jako dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji rynkowych.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl


Zobacz dokument (pdf)

Certyfikacja Kwalifikacji w latach 2016-2020

W Regionalnych Centrach Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji na terenie całego kraju zorganizowaliśmy 10 500 spersonalizowanych procesów walidacji dla naszych Klientów
– zakończonych weryfikacją oraz nadaniem kwalifikacji rynkowych (wystawieniem Certyfikatów KCA):

2016

2017

2018

2019

Doświadczenie

W latach 2016-2020 dla naszych Klientów zrealizowaliśmy ponad 10 500 procesów walidacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych w 100+ obszarach zawodowych:

Obszarów zawodowych

Procesów WAlidacji

wydanych certyfikatów

Nasze portfolio

W latach 2016-2019 zrealizowaliśmy tysiące procesów walidacji (metodą egzaminów zewnętrznych) na potrzeby Klientów indywidualnych, Instytucji samorządowych, Przedsiębiorców, Fundacji, Instytucji edukacyjnych oraz pozostałych podmiotów gospodarczych. Nasi Klienci zlecali nam procesy na potrzeby realizacji kursów własnych, projektów finansowanych w Funduszy UE – potwierdzenia kwalifikacji nabytych drogą formalną, nieformalną oraz pozaformalną.

Obszary zawodowe:

• ABC działalności gospodarczej
• Administracyjna obsługa biura
• Administrowanie sieciami IT
• Administrowanie e-sklepem
• Animator czasu wolnego
• Animator dziecięcy
• Animator hotelowy

Zobacz więcej

Doświadczenie:

• 8053 zrealizowane procesy walidacji
• 7999 wydanych Certyfikatów KCA
• działalność na rynku od 2016 roku
• kluczowe rekomendacje sektorowe
• setki rekomendacji branżowych
• 16 Instytucji Walidujących
• 11 oddziałów terenowych (RCWEiC)

Nasi Klienci:

• Avation Consulting
• Concept Sp. z o.o.

• EURO Solutions
• La Soleil

• LIDER

• NESTOR GROUP

• Utech Sp z o.o.

Zobacz więcej

Sekretna broń profesjonalistów …

Certyfikat kwalifikacji KCA

Na rynku funkcjonujemy od 2016 roku, zaufało nam setki klientów, zarówno pracodawców jak i indywidualnych zleceniodawców. Do tej pory przeprowadziliśmy kilka tysięcy procesów walidacji i certyfikacji oraz wystawiliśmy Certyfikaty KCA dla tysięcy profesjonalistów!

Jednolity wzór

Znany na rynku od 2016 roku Certyfikat KCA jest jednorodny dla wszystkich jednostek terenowych funkcjonujących pod marką KCA.

Suplement z listą efektów

Do każdego certyfikatu dołączamy Suplement – czyli listę efektów kształcenia zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji.

Hologram zabezpieczający

Druk Certyfikatu KCA posiada wiele zabezpieczeń, jednym z nich jest unikatowy hologram zabezpieczający, podwójnie ewidencjonowany.

Zobacz przykładowy Certyfikat (pdf)

Różne wersje językowe

Uczestnikom Procesu Nadawania Kwalifikacji w Systemie KCA wydajemy certyfikaty w polskiej wersji językowej oraz w angielskiej (inny język na życzenie)

Zobacz przykładowy Suplement (pdf)

Zasięg ogólnopolski naszej oferty dostępny jest dzięki akredytowanym jednostkom terenowym – RCWEiC ! 

Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji to nasze regionalne przedstawicielstwa, które zajmują się bezpośrednią obsługą Klientów, organizacją procesów walidacji (zlecanych następnie do realizacji przez Instytucje Walidujące), weryfikacją wyników egzaminów oraz zgodnością ze Standardami KCA przeprowadzenych procesów walidacji , a następnie nadawaniem kwalifikacji – czyli wystawianiem Certyfikatów KCA potwierdzających kwalifikacje.   Znani w całym kraju

Profesjonaliści do Państwa usług !

Zapraszamy do naszych 11 Regionalnych Centrów Walidacji Egzaminowania

i Certyfikacji na konsultacje z Dyrektorami jednostek w celu omówienia mozliwości realizacji procesów (walidacji) egzaminowania i certyfikacji zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem. Kolejne jednostki terenowe znajdują się w fazie reakredytacji i już wkrótce będą mogły  świadczyć usługi ponownie!

Akredytowane jednostki na terenie całego Kraju

Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie Polski zajmują się regionalne przedstawicielstwa KCA

– Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

RCWEiC w Gorzowie Wlkp.

RCWEiC w Bydgoszczy

RCWEiC w Warszawie

RCWEiC w Katowicach

RCWEiC w Białymstoku

RCWEiC w Lublinie

RCWEiC w Szczecinie

RCWEiC w Słupsku

RCWEiC w Kielcach

RCWEiC w Poznaniu

RCWEiC w Toruniu

Akredytowane jednostki

Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie kraju zajmują się akredytowane przez KCA jednostki terenowe – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania

i Certyfikacji (RCWEiC), które dzięki lokalnej strukturze docierają z ofertą do wszystkich zainteresowanych.
Rekomendacje branżowe

Posiadamy rekomendacje największych organizacji zrzeszających pracodawców

w Polsce, tym m.in.

Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)

Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan
oraz setki rekomendacji od indywidualnych przedsiębiorców branżowych.

Profesjonalny system

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA to profesjonalnie opisany

i wystandaryzowany system walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji rynkowych nadawanych na zasadzie swobody gospodarczej oraz kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Doświadczenie i wiedza

Nasza Instytucja wywodzi się

z połaczenia najlepszych doświadczeń organizacji zrzeszającej polskich przedsiębiorców

– Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)

i organizacji edukacyjnej – Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, których porozumienie z 2015 roku stanowi fundament Krajowego Centrum Akredytacji

Gwarancja najlepszej oferty na rynku !

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zapewnia wysoką jakość, trafność i rzetelność realizowanych procesów walidacji i certyfikacji, prowadzących do formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.

Rozdzielność osobowa
Rekomendacje branżowe i sektorowe
Gwarantowana rozdzielność podmiotowa
Profesjonalizm i rzetelność realizacji
Trafność walidacji
Etapowość procesów walidacji i certyfikacji
Ogólnopolski zasięg
Standardy i procedury
Podwójna weryfikacja wyników
Rozbudowana baza lokalowa, sprzętowa i kadrowa
Procedury reklamacji
Sytem zachowania jakości
Doświadczeni egzaminatorzy
Udział pracodawców w procesach walidacji
Zabezpieczone hologramami Certyfikaty
Suplemety z opisem weryfikowanych efektów uczenia się

Specjaliści o Systemie KCA … również za granicą

czyli co krajowi i międzynarodowi specjaliści ds. walidacji kompetencji i kwalifikacji mają do powiedzenia o KCA:

Starostwo Powiatu Goleniowskiego

ZobaczValiSkills3 – Validierung in der beruflichen Weiterbildung: Austausch zu Theorie und Praxis

Zobacz