Związek ZDZ Oddział w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 / 117
+48 79 0 79 79 12
biuro@kca.edu.pl

Komisje Egzaminacyjne

Komisje Egzaminacyjne
w Systemie KCA

Komisja Egzaminacyjna to zespół przeprowadzający egzamin zewnętrzny w sposób kolektywny, przy czym dąży się do tego, aby skład komisji, poprzez jej zróżnicowanie, doświadczenie i uprawnienia, był jak najbardziej reprezentatywny. Komisja Egzaminacyjna pełni kluczową rolę w procesie oceny poziomu opanowania przez uczestnika walidacji wiadomości i umiejętności (efektów kształcenia) z zakresu danej kwalifikacji, określonych w jej opisie w Systemie KCA.

Wykładnia

W Systemie KCA obowiązują określone Standardy i Procedury związane z powoływaniem i pracą Komisji Egzaminacyjnej:

 • Standard Komisji Egzaminacyjnej w Systemie KCA,
 • Procedura powoływania Komisji Egzaminacyjnej,
 • Mapa procesów walidacji i certyfikacji w Systemie KCA

Skład

Komisja Egzaminacyjna zwykle składa się z 2-3 osób:

 • Przewodniczącego, 
 • Członka / Członków,  
 • Sekretarza.

Dodatkowo, w Komisji Egzaminacyjnej może zasiadać Menedżer RCWEiC jako Członek lub Obserwator.

Kompetencje

Wymagania w stosunku do członków Komisji Egzaminacyjnej:

 • Przewodniczący – wieloletnie doświadczenie w egzaminowaniu, wiedza merytoryczna z zakresu, którego dotyczy egzamin.
 • Członek – wiedza merytoryczna z zakresu, którego dotyczy egzamin lub wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów egzaminowania. Członkami Komisji najczęściej są wykładowcy oraz pracodawcy i przedsiębiorcy.
 • Sekretarz – bez prawa do egzaminowania, odpowiedzialny za część organizacyjną i dokumentację oraz wspieranie asesorów w procesie oceny egzaminu teoretycznego – sprawdzanie testów wg klucza (tę funkcję może pełnić pracownik Instytucji Walidującej).

Zadania

Do głównych zadań członków Komisji Egzaminacyjnej należy:

 • Opracowanie i ewaluacja dokumentów walidacyjnych.
 • Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych.
 • Reakcja na zgłoszenia reklamacji dot. warunków technicznych egzaminów.
 • Sprawdzenie odpowiedzi i ocena uczestników.
 • Wydanie decyzji walidacyjnej i sporządzenie protokołu.
 • Zabezpieczenie dokumentacji i przekazanie do Instytucji Walidującej.
 • Udział w procesach reklamacyjnych.

Zadania członków Komisji Egzaminacyjnej w przygotowywaniu i w realizacji Procesu Walidacji opisane są szczegółowo w Mapie procesów walidacji i certyfikacji w Systemie KCA.