Związek ZDZ Oddział w Warszawie, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 / 117
+48 79 0 79 79 12
biuro@kca.edu.pl

Instytucje Walidujące

Instytucje Walidujące
w Systemie KCA

Krajowe Centrum Akredytacji realizuje procesy nadawania kwalifikacji z wykorzystaniem jednostek terenowych – RCWEiC, organizując walidację samodzielnie poprzez RCWEiC lub zlecając organizację i realizację procesów walidacji do zewnętrznych Instytucji Walidujących – Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) – na mocy podpisanych z nimi Umów partnerstwa Instytucji Certyfikującej – Instytucji Walidującej.

Stawiamy na profesjonalizm
i doświadczenie !

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) powierzyliśmy naszym zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego. które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności.

ZDZ są gwarantem jakości i trafności prowadzonych Procesów Walidacji – swoim zasięgiem edukacyjnym obejmują cały kraj i działają w oparciu o politykę jakości potwierdzoną licznymi certyfikatami, akredytacjami i wyróżnieniami. Znane od dziesięcioleci i cenione na rynku kształcenia zawodowego, zarówno w Polsce jak i za granicą.

ZDZ-nowelogo

Podmiotowe rozdzielenie Procesów Walidacji od Procesów Certyfikacji Kwalifikacji wzmocnione zostało poprzez odpowiednie zasady i procedury (składowe Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA w Procesach Walidacji organizowanej przez Instytucje Walidujące), które gwarantują zachowanie rozdzielności ról osób kształcących i walidujących (egzaminujących) kompetencje, wiedzę i umiejętności kandydatów.

Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm
i standardów Systemu KCA.

Rozdzielność podmiotowa

Instytucje Walidujące jako odrębne podmioty gospodarcze prowadzą zlecone przez Krajowe Centrum Akredytacji procesy walidacji

Gwarancja jakości

Instytucje Walidujące prowadzą procesy walidacji w sposób trafny i rzetelny – oznacza to gwarancję najwyższej jakości realizacji zleconych procesów;

Rozdzielność osobowa

ZDZ jako Instytucje Walidujące gwarantują odrębność osobową procesu kształcenia kandydatów i procesu ich walidacji poprzez stosowne procedury;

Akredytacje
dla Intytucji Walidujących
w Systemie KCA

Zgodnie z zapisami Ustawy o ZSK, podpisanie porozumienia jest formalnym wymogiem, w sytuacji, gdy Instytucja Certyfikująca chce zlecić przeprowadzenie procesów walidacji kwalifikacji rynkowej wskazanej Instytucji Walidującej. Umowa ta określa podział zadań dla obu sygnatariuszy na różnych etapach organizacji procesów walidacji i certyfikacji kwalifikacji.

Zakłady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) jako Instytucje Walidujące w Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA uzyskały pisemne akredytacje Instytucji Certyfikującej – Krajowego Centrum Akredytacji. Uzyskanie akredytacji przez ZDZ poprzedzone było przeprowadzeniem gruntownych procesów kontrolnych – audytu zewnętrznego w ich strukturze pod kątem zgodności z wymaganiami oraz spełnianiem warunków i wytycznych określonych dla Systemu KCA.

Audyt ZDZ każdorazowo zakończony był decyzją zewnętrznej Komisji Akredytacyjnej, która określała czy dany partner (ZDZ) spełnił wymagania, następnie wystawiała rekomendacje do podpisywania umów partnerskich (Umów partnerstwa IC-IW), na mocy których uzyskiwały one prawo do realizacji powierzonych zadań w obszarze organizacji i realizacji Procesów Walidacji Kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Systemu KCA.

Akredytacja dla Instytucji Walidującej w Systemie KCA odnawiana jest co 3 lata pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku zewnętrznego audytu recertyfikującego. Proces akredytacji IW w Systemie KCA określa „Procedura akredytacji IW w Systemie KCA”.

 

Instytucje Walidujące
w Systemie KCA

W Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA jako Instytucje Walidujące akredytację otrzymały te Zakłady Doskonalenia Zawodowego, które przeszły pozytywnie procedurę akredytacji RCWEiC:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA:  Bydgoszcz

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 95


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA:  Gorzow Wlkp.

Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Kielce

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Słupsk

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA:
Szczecin

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: 
Białystok

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Poznań

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: 
Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Toruń

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Lublin

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa


Akredytacja Instytucji Walidującej w Systemie KCA: Warszawa